රැජිණ (චෙස්)

විකිපීඩියා වෙතින්
රැජින
ප්‍රධාන ලිපිය: චෙස් ක්‍රීඩාව

රැජිණ චෙස් ක්‍රීඩාවේදී යොදා ගන්නා ඉත්තෙකි. ඇය ද්විතීයික ප්‍රධාන ම ඉත්තාවන අතර වැඩි ම බලතල හිමි ඉත්තා ද වේ.

ආරම්භක අවස්ථාව[සංස්කරණය]

Start of chess board.
a8 __ b8 __ c8 __ d8 black queen e8 __ f8 __ g8 __ h8 __
a7 __ b7 __ c7 __ d7 __ e7 __ f7 __ g7 __ h7 __
a6 __ b6 __ c6 __ d6 __ e6 __ f6 __ g6 __ h6 __
a5 __ b5 __ c5 __ d5 __ e5 __ f5 __ g5 __ h5 __
a4 __ b4 __ c4 __ d4 __ e4 __ f4 __ g4 __ h4 __
a3 __ b3 __ c3 __ d3 __ e3 __ f3 __ g3 __ h3 __
a2 __ b2 __ c2 __ d2 __ e2 __ f2 __ g2 __ h2 __
a1 __ b1 __ c1 __ d1 white queen e1 __ f1 __ g1 __ h1 __
End of chess board.
ආරම්භක අවස්ථාවේදී රැජිනගේ ස්ථානයන්

තරඟ ආරම්භයේදී රැජිණ පළමු පෙළ සිටී. එනම් d1 කොටුවේ ය. ප්‍රතිවාදියාගේ රැජිණ d8 කොටුවේ සිටී. සුදු පැහැති රැජිණ සුදු කොටුවකද කළු පැහැති රැජිණ කළු කොටුවකද වෙයි.

මෙම පිහිටීමේ විශේෂ අගයක් ඇත. සුදු පැහැති රැජිණ සැලකිල්ලට ගන්න. ඇයට a4 හරහා හෝ h5 ඔස්සේ එක එල්ලේ කළු පැහැති රජුට අභියෝග කල හැක් වීමයි. කළු පැහැති රැජිණට එසේම වේ. එමනිසා මෙම පිහිටීම වැදගත් පිහිටීමකි.

චෙස් ඉත්තන්
රජු
රැජිණ
මාළිගාව
දේවගැති
නයිට්වරයා
සොල්දාදුවා

රැජිණගේ ගමන් මාර්ගය[සංස්කරණය]

රැජිණට 8 දිසාවකට ගමන් කළ හැකි අතර යා හැකි දුර ප්‍රමාණය ඕනෑම කොටු ගණනකි. මෙසේ ගමන් කිරීමට අදාල කොටු හිස්ව තිබිය යුතු අතර මාර්ගය පැහැදිළිව තිබිය යුතුය. ඉත්තන්ට උඩින් පැන ගමන් කල නොහැකිය.

රැජිණගේ ගමන් මග queen
a b c d e f g h
8 a8 __ b8 __ c8 __ d8 cross e8 __ f8 __ g8 __ h8 cross 8
7 a7 cross b7 __ c7 __ d7 cross e7 __ f7 __ g7 cross h7 __ 7
6 a6 __ b6 cross c6 __ d6 cross e6 __ f6 cross g6 __ h6 __ 6
5 a5 __ b5 __ c5 cross d5 cross e5 cross f5 __ g5 __ h5 __ 5
4 a4 cross b4 cross c4 cross d4 black queen e4 cross f4 cross g4 cross h4 cross 4
3 a3 __ b3 __ c3 cross d3 cross e3 cross f3 __ g3 __ h3 __ 3
2 a2 __ b2 cross c2 __ d2 cross e2 __ f2 cross g2 __ h2 __ 2
1 a1 cross b1 __ c1 __ d1 cross e1 __ f1 __ g1 cross h1 __ 1
a b c d e f g h
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රැජිණ_(චෙස්)&oldid=198204" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි