රජු (චෙස්)

විකිපීඩියා වෙතින්
රජු
ප්‍රධාන ලිපිය: චෙස් ක්‍රීඩාව

රජු චෙස් ක්‍රීඩාවේදී යොදා ගන්නා ඉත්තෙකි. ඔහු ප්‍රධාන ම ඉත්තාවන අතර රජු කොටුකර ගැනීම තුළින් තරගාවසානය (Check Mate) තීරණය වේ.

ආරම්භක අවස්ථාව[සංස්කරණය]

Start of chess board.
a8 __ b8 __ c8 __ d8 __ e8 black king f8 __ g8 __ h8 __
a7 __ b7 __ c7 __ d7 __ e7 __ f7 __ g7 __ h7 __
a6 __ b6 __ c6 __ d6 __ e6 __ f6 __ g6 __ h6 __
a5 __ b5 __ c5 __ d5 __ e5 __ f5 __ g5 __ h5 __
a4 __ b4 __ c4 __ d4 __ e4 __ f4 __ g4 __ h4 __
a3 __ b3 __ c3 __ d3 __ e3 __ f3 __ g3 __ h3 __
a2 __ b2 __ c2 __ d2 __ e2 __ f2 __ g2 __ h2 __
a1 __ b1 __ c1 __ d1 __ e1 white king f1 __ g1 __ h1 __
End of chess board.
ආරම්භක අවස්ථාවේදී රජුගේ ස්ථානයන්

තරඟ ආරම්භයේදී රජු පළමු පෙළ සිටී. එනම් e1 කොටුවේ ය. ප්‍රතිවාදියාගේ රජු e8 කොටුවේ සිටී.

චෙස් ඉත්තන්
රජු
රැජිණ
මාළිගාව
දේවගැති
නයිට්වරයා
සොල්දාදුවා

රජුගේ ගමන් මාර්ගය[සංස්කරණය]

රජුට 8 දිසාවකට ගමන් කළ හැකි අතර යා හැකි දුර ප්‍රමාණය 1 කොටුවකි. මෙසේ ගමන් කිරීමට එම කොටුව හිස්ව තිබිය යුතුය.

රජුගේ ගමන් මග
a b c d e f g h
8 a8 __ b8 __ c8 __ d8 __ e8 __ f8 __ g8 __ h8 __ 8
7 a7 __ b7 __ c7 __ d7 __ e7 __ f7 __ g7 __ h7 __ 7
6 a6 __ b6 __ c6 __ d6 __ e6 cross f6 cross g6 cross h6 __ 6
5 a5 __ b5 __ c5 __ d5 __ e5 cross f5 white king g5 cross h5 __ 5
4 a4 __ b4 __ c4 __ d4 __ e4 cross f4 cross g4 cross h4 __ 4
3 a3 __ b3 __ c3 __ d3 __ e3 __ f3 __ g3 __ h3 __ 3
2 a2 __ b2 __ c2 __ d2 __ e2 __ f2 __ g2 __ h2 __ 2
1 a1 __ b1 __ c1 __ d1 __ e1 __ f1 __ g1 __ h1 __ 1
a b c d e f g h
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රජු_(චෙස්)&oldid=250581" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි