යුරේසියානු ආර්ථික සංගමය

විකිපීඩියා වෙතින්
යුරේසියානු ආර්ථික සංගමය

Евразийский экономический союз (රුසියානු)
Еўразійскі эканамічны саюз (Belarusian)
Еуразиялық Экономикалық Одақ (Kazakh)
යුරේසියානු සංගමය හි පිහිටීම