යුරේසියානු ආර්ථික සංගමය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
යුරේසියානු ආර්ථික සංගමය
Евразийский Экономический Союз (Russian)
Еўразійскі эканамічны саюз ()
Еуразиялық Экономикалық Одақ ()