යාපනය පාසල් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  • වුන්දුකුලි බාලිකා විද්‍යාලය
  • චාවකච්චේරි හින්දු විද්‍යාලය
  • යාපනය මධ්‍යමහා විද්‍යාලය
  • යාපනය විද්‍යාලය, වඩ්ඩුකොඩ්ඩායි
  • යාපනය හින්දු විද්‍යාලය
  • කොකුවිල් හින්දු විද්‍යාලය
  • මහජන විද්‍යාලය, තෙල්ලිප්පලයි
  • ශාන්ත ජෝන්ස් විද්‍යාලය
  • වෙම්බඩි උසස් බාලිකා විද්‍යාලය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යාපනය_පාසල්_නාමාවලිය&oldid=470442" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි