මොන්ට්ගමරි (නගරය), නිව්යෝර්ක්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මොන්ට්ගමරි යනු එක්සත් ජනපදයේ, නිව්යෝර්ක්හී, ඔරෙන්ජ් කෝරළයේ, පිහිටි නගරයකි.