මූලද්‍රව්‍ය (බහුරුත්හරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

මූලද්‍රව්‍යය යන්නෙන් බොහෝවිට අදහස් වන්නේ රසායනික මූලද්‍රව්‍ය වේ.