මිනිසා සහ ජෛවගෝල වැඩසටහන

විකිපීඩියා වෙතින්
මිනිසා සහ ජෙෙවගෝල සලකුණ

යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් සිදුකරණ නවීන විද්‍යාත්මක අන්තර් ආණ‍්ඩු වැඩසටහනකි. ක්‍රි.ව. 1971දී ආරම්භ කර ඇත.

ජෙෙවගෝල රක්‍ෂිත[සංස්කරණය]