මිනිසා සහ ජෛවගෝල වැඩසටහන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මිනිසා සහ ජෙෙවගෝල සලකුණ

යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් සිදුකරණ නවීන විද්‍යාත්මක අන්තර් ආණ‍්ඩු වැඩසටහනකි. ක්‍රි.ව. 1971දී ආරම්භ කර ඇත.

ජෙෙවගෝල රක්‍ෂිත[සංස්කරණය]