මාධ්‍ය වාදක ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

ප්‍රධාන[සංස්කරණය]

නම කර්තෘ ප්‍රථම පොදු නිකුතු දවස ස්ථාවර සංස්කරණය වටිනාකම මෘදුකාංග බලපත්‍රය පදනම් රාමුව ලියන ලද්දේ
ALLPlayer ALLCinema ltd 1998 4.5 (02 November 2008) නිදහස් හිමිකාර FFmpeg Delphi
Banshee Aaron Bockover August 2005 2.0.0  (අප්‍රේල් 6, 2011; වසර 13 කට පෙර (2011-04-06)) නිදහස් MIT GStreamer C#
Chroma mirailabs 2003 2007.3  (January 1, 2007) Trialware, USD$22.00 හිමිකාර / license violating FFmpeg ?
Creative MediaSource Creative Technology 2002 සැකිල්ල:Latest stable software release/Creative MediaSource Requires Creative product හිමිකාර ? ?
CorePlayer CoreCodec Inc. 2006 USD$19.95 හිමිකාර ? ?
CrystalPlayer Crystal Reality LLC October 2002 සැකිල්ල:Latest stable software release/Crystal Player USD$29.95 හිමිකාර FFmpeg ?
DSPlayer DSPlayer team 2002 0.999 නිදහස් හිමිකාර Delphi, C++
FFplay FFmpeg project 2003-06-07 සැකිල්ල:Latest stable software release/FFmpeg නිදහස් LGPL (partially GPL) FFmpeg C99
GOM Player Gretech Corporation 7 January 2003 සැකිල්ල:Latest stable software release/GOM Player නිදහස් හිමිකාර / license violating FFmpeg ?
iTunes Apple Inc. 9 January 2001 සැකිල්ල:Latest stable software release/iTunes නිදහස් හිමිකාර QuickTime ?
jetAudio (Basic) Cowon Systems 1997 8.0.11 නිදහස් හිමිකාර FFmpeg C++
jetAudio (Plus) Cowon Systems 1997 8.0.11 USD$29.00 හිමිකාර FFmpeg C++
Kaffeine KDE 2003 සැකිල්ල:Latest stable software release/Kaffeine නිදහස් GPL xine C++
K-Multimedia Player YoungHuee Kang 1 October 2002 සැකිල්ල:Latest stable software release/K-Multimedia Player නිදහස් හිමිකාර / license violating ? Object Pascal
Konqueror Media Player Koos Vriezen, Joonas Koivunen January 2003 0.11.2 (2010-03-04) නිදහස් GPL MPlayer C++
Media Center J. River, Inc. July 2003 සැකිල්ල:Latest stable software release/Media Center USD$49.98 හිමිකාර original C++, SSE/MMX Assembly
Media Go Sony Creative Software Inc. 2009 1.6 නිදහස් හිමිකාර ? ?
Media Player Classic Gabest 29 May 2003 සැකිල්ල:Latest stable software release/Media Player Classic නිදහස් GPL DirectShow C++
Media Player Classic Home Cinema Casimir666 29 March 2006 සැකිල්ල:Latest stable software release/Media Player Classic Home Cinema නිදහස් GPL DirectShow C++
MPlayer Árpád Gereöffy September 2000 සැකිල්ල:Latest stable software release/MPlayer නිදහස් GPL FFmpeg + original C99
Mplayerxp Guru Kas aka Nickols_K 2002 0.7.1/06.01.2009 නිදහස් GPL FFmpeg + original C99
Ogle Chalmers University of Technology 1999 සැකිල්ල:Latest stable software release/Ogle නිදහස් GPL ? C
PowerDVD Standard CyberLink 1996 සැකිල්ල:Latest stable software release/PowerDVD USD$49.95 හිමිකාර ? ?
PowerDVD Deluxe CyberLink 1996 සැකිල්ල:Latest stable software release/PowerDVD USD$69.95 හිමිකාර ? ?
PowerDVD Ultra CyberLink 1996 සැකිල්ල:Latest stable software release/PowerDVD USD$99.95 හිමිකාර ? ?
QuickTime Basic Apple Inc. 2 December 1991 සැකිල්ල:Latest stable software release/QuickTime නිදහස් හිමිකාර original Cocoa (on Mac OS X)
QuickTime Pro Apple Inc. 2 December 1991 සැකිල්ල:Latest stable software release/QuickTime USD$29.95 හිමිකාර original Cocoa (on Mac OS X)
Quintessential Player Paul Quinn 1997 සැකිල්ල:Latest stable software release/Quintessential Player නිදහස් හිමිකාර ? ?
RealPlayer Basic RealNetworks 1995 සැකිල්ල:Latest stable software release/RealPlayer නිදහස් හිමිකාර ? ?
RealPlayer Plus RealNetworks 1995 සැකිල්ල:Latest stable software release/RealPlayer USD$19.99 හිමිකාර ? ?
SMPlayer RVM 11 December 2006 0.6.9 (2010-02-22) නිදහස් GPL MPlayer C++
Songbird Tom Lord February 8, 2006 සැකිල්ල:Latest stable software release/Songbird නිදහස් GPL GStreamer, XULRunner C++
Splash Lite Mirillis 14 September 2009 සැකිල්ල:Latest stable software release/Splash Lite නිදහස් හිමිකාර ? ?
The Core Media Player Basic CoreCodec Inc. June 2006 named "TCMP" සැකිල්ල:Latest stable software release/The Core Media Player නිදහස් හිමිකාර ? ?
The Core Media Player Plus CoreCodec Inc. June 2006 named "TCMP" සැකිල්ල:Latest stable software release/The Core Media Player USD$9.95 හිමිකාර ? ?
The Core Pocket Media Player Gabor Kovacs July 2004 named "BetaPlayer" 4.11 (2007-04-07) නිදහස් GPL FFmpeg + original C++
Totem Movie Player Totem Team July 2002 සැකිල්ල:Latest stable software release/Totem නිදහස් GPL GStreamer C
VLC VideoLAN February 2000 2.0.5  (දෙසැම්බර් 15, 2012; වසර 11 කට පෙර (2012-12-15)) නිදහස් GPL FFmpeg + original C, C++
Winamp Lite/Full/Bundle Nullsoft June 1997 සැකිල්ල:Latest stable software release/Winamp නිදහස් හිමිකාර ? ?
Winamp Pro Nullsoft June 1997 සැකිල්ල:Latest stable software release/Winamp USD$19.95 හිමිකාර ? ?
Windows Media Player Microsoft November 1992 සැකිල්ල:Latest stable software release/Windows Media Player නිදහස් හිමිකාර DirectShow C++ (COM)
WinDVD Gold Corel 1998 සැකිල්ල:Latest stable software release/WinDVD USD$39.95 හිමිකාර ? ?
WinDVD Platinum Corel 1998 සැකිල්ල:Latest stable software release/WinDVD USD$59.95 හිමිකාර ? ?
XBMC Media Center Team-XBMC October 2003 සැකිල්ල:Latest stable software release/XBMC නිදහස් GPL FFmpeg C++
xine xine Team 15 August 2000 සැකිල්ල:Latest stable software release/xine නිදහස් GPL FFmpeg + original C
Name Author First public release date Stable version Cost Software license Based framework Written in
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාධ්‍ය_වාදක_ලැයිස්තුව&oldid=262764" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි