මහා මංගල සුත්‍රය

විකිපීඩියා වෙතින්

ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ. අථඛෝ අඤ්ඤතරා දේවතා අභිකන්තාය රත්තියා අභිකන්ත වණ්ණා කේවල කප්පං ජේතවනං ඕභාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසංකමි. උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසි. ඒකමන්තං ඨිතා ඛෝ සා දේවතා භගවන්තං ගාථාය අජ්ඣභාසි.

1. බහු දේවා මනුස්සා ච - මංගලානි අචින්තයුං ආකංඛමානා සොත්ථානං - බ්රෑ හි මංගල මුත්තමං

2. අසේවනා ච බාලානං - පණ්ඩිතානං ච සේවනා පූජා ච පූජනීයා නං - ඒතං මංගල මුත්තමං

3. පතිරූපදේසවාසෝ ච - පුබ්බේ ච කතපුඤ්ඤතා අත්තසම්මා පණිධි ච - ඒතං මංගල මුත්තමං

4. බාහු සච්චඤ් ච සිප්පඤ් ච - විනයෝ ච සුසික්ඛිතෝ සුභසිතා ච යා වාචා - ඒතං මංගල මුත්තමං

5. මාතා පිතු උපට්ඨානං - පුත්තදාරස්ස සංගහෝ අනාකුලා ච කම්මන්තා - ඒතං මංගල මුත්තමං

6. දානඤ් ච ධම්මචරියා ච - ඤාතකානඤ් ච සන්ගහෝ අනවජ්ජානි කම්මානි - ඒතං මංගල මුත්තමං

7. ආරති විරති පාපා - මජ්ජපානා ච සඤ්ඤමෝ අප්පමාදෝ ච ධම්මේසු - ඒතං මංගල මුත්තමං

8. ගාරවෝ ච නිවාතෝ ච - සන්තුට්ඨි ච කතඤ්ඤතා කාලේන ධම්ම සවණං - ඒතං මංගල මුත්තමං

9. ඛන්තී ච සෝවචස්සතා - සමණානඤ් ච දස්සනං කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා - ඒතං මංගල මුත්තමං

10. තපෝ ච බ්ර්හ්ම චරියං ච - අරියසච්චානදස්සනං නිබ්බාන සච්චකිරියා ච - ඒතං මංගල මුත්තමං

11. ඵුට්ඨස්ස ලෝකධම්මේහි - චිත්තං යස්ස න කම්පති අසෝකං විරජං ඛේමං - ඒතං මංගල මුත්තමං

12. ඒතාදිසානි කත්වාන - සබ්බත්ථමපරාජිතා සබ්බත්ථ සොත්ථිං ගච්ඡංති - තේසං මංගල මුත්තමංති

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහා_මංගල_සුත්‍රය&oldid=575348" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි