මට සම්පූර්ණ කාමරයම දැකිය හැක... සහ එහි කිසිවෙක් නැත !

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මට සම්පූර්ණ කාමරයම දැකිය හැක...සහ එහි කිසිවෙක් නැත!
කලාකරු රෝයි ලිච්ටෙන්ස්ටීන්
වසර 1961
වර්ගය පොප් කලාව