භෞතික විද්‍යාව විෂයයෙහි නොවිසඳුනු ගැටළු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කළු කුහර තිබිය හැකිනම් ඒහි විරුද්ධාර්ථය වන සුදු කුහර තිබිය හැකිද? (අසම්පූර්ණ ලිපියකි.)