බුරුමය (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

බුරුමය යන්නෙන් සාමාන්‍යයෙන් අදහස් වන්නේ මියන්මාරය බවට නම් කිරීමට පෙර මෙම නමින් පිහිටි රට වෙයි. එනමුදු පහත දේවල්ද එම නමින් අදහස් විය හැක.

  • බුරුමය_(උපකරණය), වඩු කාර්මිකයින් විසින් ලී සිදුරු කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන උපකරණය.