බුරුමය (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

බුරුමය යන්නෙන් සාමාන්‍යයෙන් අදහස් වන්නේ මියන්මාරය බවට නම් කිරීමට පෙර මෙම නමින් පිහිටි රට වෙයි. එනමුදු පහත දේවල්ද එම නමින් අදහස් විය හැක.

  • බුරුමය_(උපකරණය), වඩු කාර්මිකයින් විසින් ලී සිදුරු කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන උපකරණය.