බිලියනය

විකිපීඩියා වෙතින්

බිලියනය (1,000,000,000) යනු මිලියනයේ (1,000,000) ඒවා දහසකි (1,000).

ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
සැකිල්ල:Numbers 100000 - 1000000
Cardinalබිලියන
Ordinal1,000,000,000 වන (එක බිලියන)
Factorizationප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
Roman numeralප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
Binaryප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
Ternaryප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
Quaternaryප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
Quinaryප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
Senaryප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
Octalප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
Duodecimalප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
Hexadecimalප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
Vigesimalප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
Base 36ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "බ"
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බිලියනය&oldid=488672" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි