බ්‍රැක්නා කලාපය (මොරිටේනියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
කලාපයේ අවන්හලක්
බ්‍රැක්නා හි දෙපාර්තමේන්තු

බ්‍රක්නා යනු නිරිතදිග මොරිටේනියාවේ කලාපයකි . එහි අගනුවර ඇලග් වන අතර එහි අනෙකුත් ප්‍රධාන නගර/නගරවලට බොගේ ඇතුළත් වේ. කලාපය ඊසාන දෙසින් ටැගන්ට්, ගිනිකොන දෙසින් අසාබා සහ ගොර්ගොල් සහ වයඹ දෙසින් ට්‍රාර්සා යන මොරිටේනියානු ප්‍රදේශවලට මායිම් වේ. නිරිත දෙසින් සෙනෙගල් ගඟ සෙනෙගල් සමඟ කලාපයේ මායිම දිගේ ගලා යයි.

2013 වන විට, කලාපයේ ජනගහනය 312,277 ක් වූ අතර 2011 හි 309,307 ට සාපේක්ෂව. කාන්තාවන් සියයට 46.96 ක් සහ පිරිමි සියයට 53.04 ක් විය. 2008 වන විට, ක්‍රියාකාරකම් අනුපාතය 40.30 සහ ආර්ථික යැපුම් අනුපාතය 1.01 විය. 2008 වන විට, වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින්ගේ සාක්ෂරතා අනුපාතය 50.30 කි. ද්විතියික මට්ටම සඳහා ළමුන්ගේ ශුද්ධ ඇතුළත් වීමේ අනුපාතය සියයට 7.10 කි.