බංග්ලාදේශ රයිෆල් බලකායේ කැරැල්ල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බංග්ලාදේශ රයිෆල් බලකායේ කැරැල්ල
දිනය25 – 26 පෙබරවාරි 2009
ස්ථානයඩැකා, බංග්ලාදේශය
තත්ත්වය බීඩීආර් හමුදා කැරැලිකරුවන් යටත්වීම
රණපත්හු
බංග්ලාදේශය බංග්ලාදේශ යුද්ධ හමුදාව
බංග්ලාදේශය බංග්ලාදේශ රයිෆල් බලකාය
බංග්ලාදේශය බංග්ලාදේශ පොලීසිය
බංග්ලාදේශ රයිෆල් බලකායේ හමුදා කැරැලිකරුවෝ