පොලාරිස්

විකිපීඩියා වෙතින්
සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi lineසැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Starbox multi line
ඇල්ෆා උර්සා මයිනර්

Polaris as seen by the Hubble Space Telescope.
Observation data
Epoch J2000      Equinox J2000
ConstellationUrsa Minor
Characteristics
Astrometry
Radial velocity (Rv)-17 km/s
Proper motion: 
RA α cos δ)44.48±0.11 mas/yr
Dec. δ)-11.85±0.13 mas/yr
Parallax (π)7.54 ± 0.11 mas
Distance325 - 425 ly
(99 - 129.5 pc)
Details
Age 7×107[7] years
Orbits[4]
Secondary/primaryAb/AaB/A
Period (P)29.59 years~100,000 years
Semimajor axis (a)0.133"32" (0.02 pc)
Eccentricity (e)0.608
Inclination (i)128°
Longitude of node (Ω)19°
Argument of periastron (ω)
(secondary)
303°
Semi-amplitude (K1)
(primary)
3.72km/s
Position (relative to Aa)
Database references
Other designations
Polaris, North Star, 1 Ursae Minoris, HR 424, BD +88°8, HD 8890, SAO 308, FK5 907, GC 2243, ADS 1477, CCDM 02319+8915, HIP 11767, Cynosura, Alruccabah, Phoenice, Navigatoria, Star of Arcady, Yilduz, Mismar

පෝලාරිස් තාරකාව ( සමාන්‍යයෙන් ධ්‍රැව තාරකාව ලෙස හැඳින්වේ) කුඩා වලහා රාශියේ දීප්තිමත්ම තාරකාවයි


 1. This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand

 3. This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 4. 4.0 4.1 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; hst නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි

 5. This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 6. 6.0 6.1
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 7. Wielen; Jahreiss; Dettbarn; Lenhardt; Schwan (2000). "Polaris: Astrometric orbit, position, and proper motion". [astro-ph]. 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පොලාරිස්&oldid=281388" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි