පේනු සහ කෙවෙනි (ප්‍රත්‍යාවර්ත විදුලිය සඳහා)

විකිපීඩියා වෙතින්
BS 1363 වර්ගයේ සතරැස් කූරු සම්මත පේනු
BS 1363 වර්ගයේ සතරැස් කූරු සම්මත කෙවෙනි
BS 546 වර්ගයේ රවුම් කූරු සම්මත පේනු; වමේ සිට දකුණට ඇම් 15 ,ඇම් 5 , හාඇම් 2