පේනු සහ කෙවෙනි (ප්‍රත්‍යාවර්ත විදුලිය සඳහා)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
BS 1363 වර්ගයේ සතරැස් කූරු සම්මත පේනු
BS 1363 වර්ගයේ සතරැස් කූරු සම්මත කෙවෙනි
BS 546 වර්ගයේ රවුම් කූරු සම්මත පේනු; වමේ සිට දකුණට ඇම් 15 ,ඇම් 5 , හාඇම් 2