පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය

විකිපීඩියා වෙතින්

පුස්තකිල හා විඥාපන විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය 1972 දී ආරාම්භ කරන ලද්දකි. මෙය කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය හා බැඳි එක් අධ්‍යයන අංශයකි.