පුස්තකාල විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්

පුස්තකාල විද්‍යාව (නිතර භාවිතාවන පද ලෙස පුස්තකාල අධ්‍යාපනය, පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යාව) අන්තර්-ශික්ෂණ හෝ බහු-ශික්ෂණ ක්ෂේත්‍රයක් වෙ. is an interdisciplinary or multidisciplinary field that applies the practices, perspectives, and tools of management, information technology, education, and other areas to libraries; the collection, organization, preservation, and dissemination of information resources; and the political economy of information. Martin Schrettinger, a Bavarian librarian, coined the discipline within his work (1808-1828) Versuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliothek-Wissenschaft oder Anleitung zur vollkommenen Geschäftsführung eines Bibliothekars.

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

17 වන සියවස[සංස්කරණය]

19 වන සියවස[සංස්කරණය]

20 වන සියවස[සංස්කරණය]

21 වන සියවස[සංස්කරණය]

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව[සංස්කරණය]

රැකියා දැක්ම සහ අවස්ථා[සංස්කරණය]

එක්සත් ජනපදයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා පුස්තකාල විද්‍යාව[සංස්කරණය]

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සහ පුස්තකාල නායකත්වය[සංස්කරණය]

පුස්තකාලයාධිපතිත්වය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සඳහා කැප වූ වෘත්තීය සංගම් කණ්ඩායම්[සංස්කරණය]

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ගැටළු වලට අදාළ පුස්තකාල විද්‍යා ශිෂ්‍යත්වය[සංස්කරණය]

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ගැටළු වලට අදාළ පුස්තකාල ප්‍රතිපත්ති[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුස්තකාල_විද්‍යාව&oldid=465433" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි