පාං පිටි හෙවත් නිවුඩු රහිත තිරිඟු පිටි

විකිපීඩියා වෙතින්

නිවුඩ්ඩ ඉවත්කල තිරිඟු වලින් සාදන පිටි වේ.

පෝෂණ ගුණය[සංස්කරණය]

සෞඛ්‍යයට හිතකර නැත[උපුටාදැක්වීම අවශ්‍යයි]