ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Rail transport navigational boxes

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්
oldid date/time username edit summary
1125110696 2022-12-02T06:55:59Z Chongkian add topic
894851192 2019-04-30T12:37:04Z Gonnym added [[Category:Transport navigational boxes]] using [[WP:HC|HotCat]]
656643126 2015-04-15T18:37:31Z Funandtrvl added [[Category:Buildings and structures navigational boxes]] using [[WP:HC|HotCat]]
550148053 2013-04-13T12:51:48Z Addbot [[User:Addbot|Bot:]] Migrating 4 interwiki links, now provided by [[Wikipedia:Wikidata|Wikidata]] on [[d:q9964456]]
450982054 2011-09-17T15:23:38Z Bahnfrend delete duplicated cat
420113421 2011-03-22T08:20:39Z 193.77.24.83 sl:Kategorija:Predloge za železniška infopolja
381570375 2010-08-28T21:38:55Z TruckCard Removed [[:Category:Transportation templates]]; Adding category [[:Category:Transport templates]] (using [[WP:HOTCAT|HotCat]])
342775287 2010-02-08T20:58:33Z Visite fortuitement prolongée +fr:
332636697 2009-12-19T07:55:25Z SamatBot robot Adding: [[hu:Kategória:Vasúti navigációs sablonok]]
318377481 2009-10-07T02:39:34Z Borgx +id
316086141 2009-09-25T08:19:48Z TXiKiBoT robot Adding: [[tr:Kategori:Demiryolu ulaşımı dolaşım şablonları]]
268207129 2009-02-03T07:13:54Z ChenzwBot robot Adding: [[simple:Category:Rail transport navigational boxes]]
226304925 2008-07-17T19:54:33Z Sardanaphalus +type using [[Project:AutoWikiBrowser|AWB]]
205079636 2008-04-12T06:09:47Z Sardanaphalus updating category using [[Project:AutoWikiBrowser|AWB]]
204769344 2008-04-10T20:20:10Z Slambo simplify link
200771144 2008-03-25T11:05:31Z Sardanaphalus updating link using [[Project:AutoWikiBrowser|AWB]]
194371860 2008-02-27T07:38:36Z Woohookitty rem "-related" per tfd