ප්‍රවර්ගය:IUCN රතු ලැයිස්තු සංරක්ෂණාධීන විශේෂයන්

විකිපීඩියා වෙතින්

This category lists the species considered as Conservation Dependent by the IUCN Red List. This is no longer a valid category under IUCN 3.1, but around 350 taxa remain in this category under IUCN 2.3.

(IUCN Red List category)

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.