ප්‍රවර්ගය:2013 ජූනි සිට ගැනෙන Articles with too few wikilinks

විකිපීඩියා වෙතින්
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

මෙම ප්‍රවර්ගය, වඩා ක්‍රමානුකූලව අතපසු වූ වැඩ ලැයිස්තුව නිරාකරණය කිරීම සඳහා පහසුකම් සලසා දීම උදෙසා, 2013 ජූනි (2013-06) සිට ගැනෙන "articles with too few wikilinks" සියල්ල එක්රැස් කර දක්වයි. මෙය "Articles with too few wikilinks" ප්‍රවර්ගයෙහි සාමාජිකයෙක් වේ.