ප්‍රවර්ගය:එක්සත් ජනපදයෙහි පොදු වසමෙහි පවතින, පිටරටවල ප්‍රකාශිත රූපයන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Images included from {{PD-US-expired-abroad}}. Due to their stricter policies, they should not be moved to the Wikimedia Commons unless they can be determined to be free in their source country, as Commons requires images to be free in both the source country and in the United States.

"එක්සත් ජනපදයෙහි පොදු වසමෙහි පවතින, පිටරටවල ප්‍රකාශිත රූපයන්" ප්‍රවර්ගයේ ඇති මාධ්‍ය

මෙම ප්‍රවර්ගයට අයත් වන්නේ පහත දැක්වෙන ගොනුව පමණි.