ප්‍රවර්ගය:උර්දු-භාෂා මූලාශ්‍ර සහිත ලිපි (ur)

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙය {{In lang|ur}} සැකිල්ල භාවිතාවන ලිපි හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා වන නිරීක්ෂණ ප්‍රවර්ගය කි. එමඟින් උර්දු-භාෂා මූලාශ්‍ර සහිත ලිපි හඳුනාගත හැකිය.


ආශ්‍රිත

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.