ප්‍රතිසම සංඥාව

විකිපීඩියා වෙතින්

ප්‍රතිසම සංඥාවක් යනු එම සංඥාවෙහි කාලය සමග විචලනය වන අංගය (විචල්‍යය) වෙනත් කිසියම් කාලය සමග විචල්‍යය වන රාශියකින් නිරූපණයක් වන්නාවූ, එනම් වෙනත් කාලය සමග විචල්‍ය සංඥාවකට ප්‍රතිසම වන්නාවූ, ඕනෑම අවිච්ඡින්න සංඥාවකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රතිසම_සංඥාව&oldid=371533" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි