ප්‍රත්‍යාස්ථතාව (භෞතික විද්‍යාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

භෞතික විද්‍යාවෙහි, ප්‍රත්‍යාස්ථතාව යනු, ඒවා විකෘත කිරීමෙන් පසුව මුල් හැඩයට යළි පැමිණීමට ඝන ද්‍රව්‍යයන් සතුව පවතින ප්‍රවණතාව වෙයි. ඒවා මත බලයන් යෙදූ විට, ඝන වස්තූන් විරූපණයට භාජනය විය හැක.