පරිශීලක සාකච්ඡාව:Renamed user 923716947x

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

If we decide to keep it need help with the title. Thankyou! මාතෘකාව සමඟ උදව් අවශ්යදැයි අපි තීරණය කරමු නම්. ඔබට ස්තුතියි! I wrote it not knowing any sinhala just trying to understand linguistics and language origin to get more accurate machine translations for this high importance article. E.3 (talk) 08:21, 19 ජනවාරි 2019 (යූටීසී)

I guess your issue is solved by now. If not you will have to ask it in some other way so we can understand. --Lee (talk) 14:02, 24 මැයි 2020 (යූටීසී)