පරිශීලක සාකච්ඡාව:Miran27

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

ඔබගේ හොඳ වැඩ පෝලියෝ එන්නත ලිපියෙහි කරගෙන යන්න. සිංහල විකියේ ලිපි මාතෘකා අපි බොහෝ විට සිංහලයෙන් යෙදීමට උත්සාහ කරනවා. අනෙක් අතර පෝලියෝ එන්නත ලිපිය කලින් හදලා තියෙන්නේ. -- Shwetha (talk) 08:40, 10 අප්‍රේල් 2014 (යූටීසී)Reply[reply]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on Polio vaccine, requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A2 of the criteria for speedy deletion, because the article appears to be a foreign language article that was copied and pasted from another Wikimedia project, or was transwikied out to another project. Please see Wikipedia:Translation to learn about requests for, and coordination of, translations from foreign-language Wikipedias into Sinhala.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. Shwetha (talk) 09:01, 10 අප්‍රේල් 2014 (යූටීසී)Reply[reply]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on පරිශීලක:Miran27, requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A2 of the criteria for speedy deletion, because the article appears to be a foreign language article that was copied and pasted from another Wikimedia project, or was transwikied out to another project. Please see Wikipedia:Translation to learn about requests for, and coordination of, translations from foreign-language Wikipedias into Sinhala.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. Shwetha (talk) 09:32, 10 අප්‍රේල් 2014 (යූටීසී)Reply[reply]

මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීම[සංස්කරණය]

මා මෙම කාලයේ කාර්ය බහුල බැවින් මා හට මෙය නිම කිරීමට කාලය අවශ්‍යව ඇත.එම නිසා අනිත් අයගේ සහයෝගයද අපේක්ෂා කරමි.මා කෙසේ හෝ මේ නිම කරමි මා ඉතා වගකීමෙන් ඒ බව පවසමි.

මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීම[සංස්කරණය]

මා මෙම කාලයේ කාර්ය බහුල බැවින් මා හට මෙය නිම කිරීමට කාලය අවශ්‍යව ඇත.එම නිසා අනිත් අයගේ සහයෝගයද අපේක්ෂා කරමි.මා කෙසේ හෝ මේ නිම කරමි මා ඉතා වගකීමෙන් ඒ බව පවසමි.

මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීම[සංස්කරණය]

මා මෙම කාලයේ කාර්ය බහුල බැවින් මා හට මෙය නිම කිරීමට කාලය අවශ්‍යව ඇත.එම නිසා අනිත් අයගේ සහයෝගයද අපේක්ෂා කරමි.මා කෙසේ හෝ මේ නිම කරමි මා ඉතා වගකීමෙන් ඒ බව පවසමි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Miran27&oldid=308074" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි