පරිශීලක සාකච්ඡාව:MediaWiki default

    විකිපීඩියා වෙතින්

    ඔබගේ ගිණුම යළි නම් කෙරේවි[සංස්කරණය]

    08:12, 20 මාර්තු 2015 (යූටීසී)