පරිශීලක සාකච්ඡාව:Indikapg

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Copyright problems with ජාතික නිවාස ප්‍රතිපත්තිය ශ්‍රී ලංකාව[සංස්කරණය]

Hello. Concerning your contribution, ජාතික නිවාස ප්‍රතිපත්තිය ශ්‍රී ලංකාව, please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://www.housingpolicy.lk/si/images/pdf/NHPS.pdf. As a copyright violation, ජාතික නිවාස ප්‍රතිපත්තිය ශ්‍රී ලංකාව appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. ජාතික නිවාස ප්‍රතිපත්තිය ශ්‍රී ලංකාව has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While contributions are appreciated, Wikipedia must require all contributors to understand and comply with its copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. ශ්වෙත (talk) 07:07, 1 ජනවාරි 2014 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Indikapg&oldid=285220" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි