පරිශීලක සාකච්ඡාව:Hugo.arg

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

Welcome to Sinhala Wiki. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:13, 1 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

I have noticed that you have used those words in Pywikipedia message. It is correct. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 19:38, 10 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

That's great. Only they now done a lot of bureaucracy to put these translations direct to pywikipedia so it may take some time while these translations would work here. Hugo.arg (talk) 09:23, 11 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
It is OK. I have translated several other messages yesterday. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 09:32, 11 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Hugo.arg&oldid=139544" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි