පරිශීලක සාකච්ඡාව:BuddhikaChat

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මහනුවර තාක්ෂණික විද්‍යාලය (අරුප්පල)[සංස්කරණය]

අරුප්පල පිහිටා ඇති තාක්ෂණික විද්‍යාලය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ප්‍රාධානතම තාක්ෂණික විද්‍යාලය වේ.කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පාලනයවනු ලබන ආයතනයකි. අධ්‍යක්ෂ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන අංශය දුරකථන - 081-2224063 , 081-2225267 ෆැක්ස් - 081-2225263

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:BuddhikaChat&oldid=440005" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි