පරිශීලක සාකච්ඡාව:(bady).IRQUE.UOC

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල විකිපීඩියාවට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:26, 26 මැයි 2010 (යූටීසී)