පරිශීලක:Romaine

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  • (nl): Deze gebruikerspagina is van een gebruiker die het meest actief is op de Nederlandstalige Wikipedia.
  • (en): This userpage is from a frequent wikipedian from the Dutch Wikipedia.
  • (de): Diese Benutzerseite ist von einem Benutzer von der Niederländischen Wikipedia.


2rightarrow.png My homewiki is located at: w:nl:Gebruiker:Romaine


2rightarrow.png If you want to contact me, please write a message on my nl-Wikipedia talk-page.

  • Please mention that it takes some time before messages on my talkpage of this project are seen.Present on (other) projects: Wikipedia - Wikinews - Wiktionary - Wikibooks - Wikiquote - Wikisource - Wikispecies - Commons - Meta

Information on (other) projects: List of Wikipedias - General SiteMatrix - Personal SiteMatrix - Projects

Because of SUL my username was changed from NL-Romaine to Romaine in June 2008, old edits can be found on this page.
To remember:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Romaine&oldid=130094" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි