පරිශීලක:Nemo bis/Unused files

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Unused files without known license.

File Uploader
File:001dhndh.JPG Nirman
File:002.JPG Nirman
File:003hjlhlhl.JPG Nirman
File:004fdfhsdfh.JPG Nirman
File:005dgjhndh.JPG Nirman
File:006fhjdfh.JPG Nirman
File:007fhdfhh.JPG Nirman
File:008sadgsadg.JPG Nirman
File:11_පියාසැරිය_යානය_ගැටීම_9_11.png Sudheera1994
File:1157704_570774912964247_2010514223_n.jpg Supushpitha
File:11func.png Nirman
File:1219.gif Student.IRQUE.UOC
File:12func.png Nirman
File:13func.png Nirman
File:14func.png Nirman
File:15func.png Nirman
File:16func.JPG Nirman
File:17func.png Nirman
File:19func.png Nirman
File:1function.png Nirman
File:2014-10-30.jpg Mahindat
File:2014-11-03.jpg Mahindat
File:20func.png Nirman
File:21func.png Nirman
File:22func.png Nirman
File:245px-Merlin_-_Screen_Capture.jpg Sudheera1994
File:2function.png Nirman
File:340-2.JPG Nirman
File:340-3.JPG Nirman
File:360_degrees_a1.JPG Nirman
File:3function.png Nirman
File:4func.png Nirman
File:508-1.JPG Nirman
File:508-2.JPG Nirman
File:508-3.JPG Nirman
File:508-4.JPG Nirman
File:508-5.JPG Nirman
File:508-6.JPG Nirman
File:508-7.JPG Nirman
File:508-8.JPG Nirman
File:5func.png Nirman
File:6func.png Nirman
File:852-1.JPG Nirman
File:858-1.JPG Nirman
File:858-2.JPG Nirman
File:858-3.JPG Nirman
File:858-4.JPG Nirman
File:863-2.JPG Nirman
File:863-2p.JPG Nirman
File:863-3p.JPG Nirman
File:863-4p.JPG Nirman
File:863-5p.JPG Nirman
File:865-3.JPG Nirman
File:865-4.JPG Nirman
File:865-5.JPG Nirman
File:865-6.JPG Nirman
File:865-7.JPG Nirman
File:865-8.JPG Nirman
File:8func.png Nirman
File:9func.png Nirman
File:A0446-a5.JPG Nirman
File:Acc-logo.svg Shwetha
File:Amidala.png Shwetha
File:Amila's_Teapot_a1.JPG ෆෙලිඩේ
File:Android_4.1_on_the_Galaxy_Nexus.jpeg Bhagyapwc
File:Armstron_a3.JPG Nirman
File:Auvkana.jpg Student.IRQUE.UOC
File:BAUDDHALOKA.png ඵම් පී පී නිහාල්
File:Candi_Borobudur_3.jpg Shwetha
File:Challange_amila_1.JPG Nirman
File:CNN_Breaking_News_911.jpg Sudheera1994
File:Coconut_1.JPG Student.IRQUE.UOC
File:Coconut_2.JPG Student.IRQUE.UOC
File:Cosine_law_equa_a1.JPG Nirman
File:Cosine_law_equa_a2.JPG Nirman
File:Cri.jpg.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Dakshina_lanka_Highway.jpg අස්ලාන්
File:Dalton's_sulphuric-acid.jpg Nirman
File:Dddd.jpg Ea medhawi
File:Degrees_a1.JPG Nirman
File:Degrees_a2.JPG Nirman
File:Dfhdhdf.JPG Nirman
File:Equation_art-vec_a1.JPG Nirman
File:Equation_art-vec_a2.JPG Nirman
File:Equation_art-vec_a3.JPG Nirman
File:Excd_nor.png ඵම් පී පී නිහාල්
File:Excd_or.png ඵම් පී පී නිහාල්
File:First_Stupa.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Flag_of_Rocha_Department.PNG Shwetha
File:GlaxoSmithKline_logo.svg Shwetha
File:Halal_Sri_Lanka-Logo.gif Shwetha
File:Hatadage.JPG රාජු
File:He_2.jpg Student.IRQUE.UOC
File:High_desert.jpg Nirman
File:Horton_plains.JPG Student.IRQUE.UOC
File:Intro_com_a1.JPG ෆෙලිඩේ
File:Inverse_functions_equa_a1.JPG Nirman
File:Inverse_functions_equa_a2.JPG Nirman
File:Inverse_functions_equa_a3.JPG Nirman
File:Inverse_functions_equa_a4.JPG Nirman
File:Iresha.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Kanchu.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Mahinda.jpg චමත්
File:Maithripala_Sirisena.jpg චමත්
File:Maliyadeva_college_crest_1.1.jpg Supushpitha
File:Maliyadeva_college_crest.jpg Supushpitha
File:Manju.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Math-equation-a3.JPG Nirman
File:Mozilla_Firefox_logo.jpg Chathurank
File:My_profile.png Sachira Bhanu(sachi)
File:My3.jpg චමත්
File:My4_small.jpg චමත්
File:Nand.png ඵම් පී පී නිහාල්
File:Nimal_Siripala_De_Silva_Pic.jpg DilJco
File:Nor_gete.png ඵම් පී පී නිහාල්
File:Nov_trip_fishing_boats_medium.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Parackramabahu_statue.jpg චතුනි අලහප්පෙරුම
File:Ph15.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Ph2.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Ph3.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Ph4.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Ph6.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Pic25.gif Student.IRQUE.UOC
File:Polynominal_para_a1.JPG Nirman
File:Polynominal_para_a2.JPG Nirman
File:Pot-PM-2.jpg චමත්
File:Propertiese_of_log_equa_a1.JPG Nirman
File:Propertiese_of_log_equa_a2.JPG Nirman
File:Prperties_of_log_para_a1.JPG Nirman
File:Pythogerous_a1.JPG Nirman
File:Pythogerous_a2.JPG Nirman
File:Pythogerous_a3.JPG Nirman
File:Pythogerous_a4.JPG Nirman
File:Rad_preference_a2.JPG Nirman
File:Rad_preference_equa_a1.JPG Nirman
File:Rad_preference_equa_a2.JPG Nirman
File:Rad_preference_para_a1.JPG Nirman
File:Rad_preference_para_a2.JPG Nirman
File:Rad_sinhala_a1.JPG Nirman
File:Robinhood.jpg Sathyajith99
File:Ruwanweliseya_01.JPG Kumudupinto
File:Scout01.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Scout10.JPG Student.IRQUE.UOC
File:Scout11.JPG Student.IRQUE.UOC
File:Scout2.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Scout3.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Scout4.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Seconds_after_first_plane.JPG Sudheera1994
File:Sigma.JPG Nirman
File:SignatureOfWilliamDukeOfCambridge.png Shwetha
File:Sine_law_equa_a1.JPG Nirman
File:Sine_law_equa_a2.JPG Nirman
File:Sisira_Senaratne.jpg DilJco
File:Solving_polynominal_equa_para_a1.JPG Nirman
File:Spectrum11.png Nirman
File:Srilankaa.png චමත්
File:Standard_algb_equa_a2.JPG Nirman
File:Standard_algb_equa_a3.JPG Nirman
File:Standard_algb_equa_a4.JPG Nirman
File:Standard_algb_equa_a5.JPG Nirman
File:Standard_algb_equa_a6.JPG Nirman
File:Standard_algb_equa_a7.JPG Nirman
File:Standard_algb_equa_a8.JPG Nirman
File:Standard_algb_equa_a9.JPG Nirman
File:Suprem123.gif Student.IRQUE.UOC
File:Table_a1.JPG Nirman
File:Tish-2.JPG ෆෙලිඩේ
File:Tish-madrid.JPG ෆෙලිඩේ
File:Tissa_Wijesurendra_.jpg DilJco
File:Transcedental_num_prop_para_a1.JPG Nirman
File:Transcedental_num_prop_para_a2.JPG Nirman
File:Transcedental_num_prop_para_a3.JPG Nirman
File:Trgonometry_equation_a1.JPG Nirman
File:Trgonometry_equation_a2.JPG Nirman
File:Trgonometry_equation_a3.JPG Nirman
File:Untitled_fjfj.JPG Nirman
File:Vector_a2.JPG Nirman
File:Vector_a3.JPG Nirman
File:Vector_a4.JPG Nirman
File:Vector_a7.JPG Nirman
File:Vector_charachter_a1.JPG Nirman
File:Vector_charachter_a2.JPG Nirman
File:Vector_charachter_a3.JPG Nirman
File:Vector_demo_a1.JPG Nirman
File:Vedtor_a1.JPG Nirman
File:Verkhovna_Rada_of_Crimea.gif Shwetha
File:Visakha_Vidyalaya_crest.png P.M.Puniyameen
File:Wedding_cake_2.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Wiki_Sinhala_formats.JPG Mahindat
File:Wiki_Sinhala_formats02.JPG Mahindat
File:Wimal_weerawansa.jpg Indikapg
File:Windows_8_start_screen.png පසිඳු කාවින්ද
File:Yapahu_map.jpg Student.IRQUE.UOC
File:Z_P07-Mangala1.jpg චමත්
File:අන්දරේ.jpg Student.IRQUE.UOC
File:ආරම්භය.jpg Student.IRQUE.UOC
File:ජාත්යන්තර_රූ_රැජින_ලාංඡනය.png L Manju
File:පාලම.jpg Student.IRQUE.UOC
File:මාධව_ශ්රිනාත්.jpeg Alexbacho
File:මිහිකත_රූ_රැජින_ලාංඡනය.png L Manju
File:ලෝක_රූ_රැජින_ලාංඡනය.png L Manju
File:වැදි_ජනයා.jpg Student.IRQUE.UOC
File:සැන්දෑව.jpg Student.IRQUE.UOC
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Nemo_bis/Unused_files&oldid=345241" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි