පරිචිත පතිශක්තිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරිචිත ප්‍රතිශක්තිය[සංස්කරණය]

පුද්ගලයකු වධ්‍යධිඡනකයකුට/ප්‍රතිදේහ ඡනකයකට,නිරාවරණය වූ පසු එම පුද්ගලයාගේ ශරීරයට ප්‍රතිදේහ හදුන්වාදීන් පසුව or එම වධ්‍යධිඡනකයා විසින් ආසාධනයක් ඇති කිරීමට එරහිව ක්රියාත්මක කරන ආරක්ෂාකාරී යාන්තරන යයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිචිත_පතිශක්තිය&oldid=469619" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි