පර්යාලෝකය (ග‍්‍රාපිකරූපී)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


අදහස්

ග‍්‍රාපිකරූපී ප‍්‍රක්ෂේපනය

 • තලීය ප‍්‍රක්ෂේපනය
  • පර්යාවලෝක ප‍්‍රක්ෂේපනය
  • සමාන්තර ප‍්‍රක්ෂේපනය
   • ⋆ ලම්භරේඛ ප‍්‍රක්ෂේපනය
    • *බහුදෘෂ්ඨීන්
     • • සැලසුම හෝ බිම් සැලසුම
     • • කොටස
     • • උන්නතාංශය
     • • උපස්ථම්භක දැක්ම
    • * අක්‍ෂානුමිතික ප‍්‍රක්ෂේපනය
     • • සමාංශගත ප‍්‍රක්ෂේපනය
     • • සපාදක ප‍්‍රක්ෂේපනය
     • • ති‍්‍රපාදක ප‍්‍රක්ෂේපනය
    • ⋆ හරස් ප‍්‍රක්ෂේපනය
     • • අභිමානවත් ප‍්‍රක්ෂේපනය
     • • කුඩා කුටි ප‍්‍රක්ෂේපනය
 • · ති‍්‍රමාණ ප‍්‍රක්ෂේපනය
 • · මීනක්‍ෂි
 • · ති‍්‍රමානේක්‍ෂ ප‍්‍රක්ෂේපනය
 • · විරූප ප‍්‍රක්ෂේපනය
 • · සිතියම් ප‍්‍රක්ෂේපනය
 • වෙනත් අදහස්

 • ගුවන් දැක්ම
 • ඉහල සිට පහලට ප‍්‍රක්ෂේපනය
 • ඝනකයක් ද්විලක්‍ෂ ප‍්‍රක්ෂේපනයක් තුල ආලෝක කිරණ එක් වස්තුවක සිට තවත් වස්තුවකට චිත‍්‍රයේ තලය ඔස්සේ නරඹන්නාගේ ඇස දක්වා ගමන් කරයි. ග‍්‍රාපිකරූපී පර්යාලෝකයේ පදනම් වන්නේ මෙයයි. පර්යාලෝකය යනු ඇඳිම වැනි ග‍්‍රාපික කලාවන් තුල පැතලි මතුපිටක් (කඩදාසි වැනි) හෝ රූපයක් ඇසට පෙනීමට ලක්වන ආකාරයට වඩාත් සමීප ලෙස නිර්මාණය කිරීමයි. පර්යාලෝකයේ සුවිශේෂී ලක්‍ෂණ කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

 • · වස්තුවේ සිට නිරීක්‍ෂකයා දුරට යාමේදී කුඩා වෙයි.
 • · කොටස් කුඩා ලෙස පෙනීම: ද්‍රෂ්‍ය රේඛාව ඔස්සේ පවතින වස්තුවේ පරිමාණයන් සාපේක්‍ෂව දිගු වන අතර ද්‍රෘෂ්‍ය රේඛාව හරහා පවතින රේඛාවන් සාපේක්‍ෂව කෙටි වේ.