නිවර්තන සහ උපනිවර්තන තණබිම්, සැවානා, සහ පඳුරුබිම්

විකිපීඩියා වෙතින්
නිවර්තන සහ උපනිවර්තන තණබිම්, සැවානා, සහ පඳුරුබිම් හි පැතිරීම

නිවර්තන සහ උපනිවර්තන තණබිම්, සැවානා, සහ පඳුරුබිම් යනු (ඉංග්‍රීසි:  Tropical and subtropical grasslands, savannas, and shrublands) ස්වභාවධර්මය සඳහා වන ලෝක ව්‍යාප්ත අරමුදල මගින් නිර්වචනය කර ඇති භෞමික බයෝමයක් වේ.[1]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1.  This article incorporates text available under the CC BY-SA 3.0 license. World Wide Fund for Nature. "Tropical and Subtropical Grasslands, Savannas and Shrubland Ecoregions". Archived from the original on 2012-04-25. සම්ප්‍රවේශය 2019-05-29.

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]