න්‍යෂ්ටිය (වක්‍රෝක්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

න්‍යෂ්ටිය යන්න බහුඅර්ථී වේ. ඔබ සොයන දෑ පහතින් තෝරාගන්න.