දෙවන ඩඩ්ලි සේනානායක කැබිනට් මණ්ඩලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දෙවන ඩඩ්ලි සේනානායක කැබිනට් මණ්ඩලය යනු, 1960 වසරෙහිදී අග්‍රාමාත්‍ය ඩඩ්ලි සේනානායක විසින් නායකත්වය සැපයුනු ලංකාවෙහි මධ්‍යම රජය විය. 1960 මාර්තු මාසයෙහිදී පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසුව පිහිටුවනු ලද එය විසුරුවා හැරුණේ 1960 ජූලි මාසයෙහිදී පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහිදී විපක්ෂය ලද ජයග්‍රහණය හා සමගිනි.