දුරසන්නිවේදනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ජර්මනියේ බැවේරියාවේ රෙයිස්ටින්හී චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදනය සඳහාවූ විශාලතම පහසුකම් සැපයුමෙහි පිහිටි පරාවලයික චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන ඇන්ටෙනාවක්.
අන්තර්ජාලයේ කොටසක විවිධ ගමන්පථ දෘශ්‍යකරණයක් ඔප්ටො ව්‍යාපෘතිය වෙතින්.

දුරසන්නිවේදනය යනු සන්නිවේදනය සඳහා සැලකිය යුතු තරම් දිගු දුර ඔස්සේ තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කිරීමයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දුරසන්නිවේදනය&oldid=180925" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි