දිගාමඩුල්ල මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක 22න් එකකි