ද්වාරය:Egyptology/Colour5

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
#FFCC77
Colour overview for Portal:Egyptology
Template Portal:Egyptology/Colour1 Portal:Egyptology/Colour2 Portal:Egyptology/Colour3 Portal:Egyptology/Colour4 Portal:Egyptology/Colour5 Portal:Egyptology/Colour6
Colour code #FFE39B #FFFFDE #EEEECD #773300 #FFCC77 #993300
Colour


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:Egyptology/Colour5&oldid=385426" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි