ද්වාරය:නිදහස් මෘදුකාංග/ප්‍රවර්ග

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Category:නිදහස් මෘදුකාංග has a growing list of subcategories:

මෘදුකාංග වර්ග[සංස්කරණය]

application servers | audio මෘදුකාංග | backup මෘදුකාංග | BitTorrent clients | CD writing මෘදුකාංග | compilers and interpreters | computer-aided design මෘදුකාංග | content management systems | data compression මෘදුකාංග | database management systems | desktop environments | development toolkits and libraries | e-mail මෘදුකාංග | EDA මෘදුකාංග | file managers | file transfer මෘදුකාංග | games | educational මෘදුකාංග | graphics මෘදුකාංග | groupware | HTML editors | image galleries | instant messengers | integrated development environments | Internet forum මෘදුකාංග | IRC clients | learning support මෘදුකාංග | mathematics මෘදුකාංග | media players | multimedia codecs, containers, and splitters | notetaking මෘදුකාංග | office suites | operating systems | PDF මෘදුකාංග | revision control මෘදුකාංග | science මෘදුකාංග | shooter games | special purpose file systems | spreadsheets | television මෘදුකාංග | TeX මෘදුකාංග | text editors | video මෘදුකාංග | web browsers | window managers | windowing systems | word processors

People, projects, and groupings[සංස්කරණය]

and GNU project මෘදුකාංග 

Non-software materials[සංස්කරණය]