දත් දිරායාම

විකිපීඩියා වෙතින්
දත් දිරායාම (Dental caries)
Classifications and external resources
Destruction of a tooth by cervical decay from dental caries. This type of decay is also known as root decay.
ICD-10 K02.
ICD-9 521.0
DiseasesDB 29357
MedlinePlus 001055

අධෝසටහන්[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

Printed sources

 • Ash & Nelson, "Wheeler's Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion." 8th edition. Saunders, 2003. ISBN 0-7216-9382-2.
 • Cate, A.R. Ten. "Oral Histology: development, structure, and function." 5th edition, 1998. ISBN 0-8151-2952-1.
 • Executive Summary of U.S. Surgeon General's report titled, "The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General," hosted on the CDC website. Page accessed January 9, 2007.
 • Fejerskov, Ole (2008). Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management. ISBN 1405138890.
 • Freeth, Chrissie. "Ancient history of trips to the dentist" සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2011-02-13 at the Wayback Machine British Archaeology, 43, April 1999. Page accessed January 11, 2007.
 • Kidd, E.A.M. (2005). Essentials of Dental Caries. ISBN 0198529783.
 • Kidd, E.A.M. and B.G.N. Smith. (1990). Pickard's Manual of Operative Dentistry, Sixth Edition. Chapter 1 - Why restore teeth?.
 • Neville, B.W., Douglas Damm, Carl Allen, Jerry Bouquot. "Oral & Maxillofacial Pathology." 2nd edition, 2002. ISBN 0-7216-9003-3.
 • Rogers, Anthony H (2008). Molecular Oral Microbiology Caister Academic Press ISBN 978-1-904455-24-0
 • Ross, Michael H., Gordon I. Kaye, and Wojciech Pawlina, 2003. Histology: a text and atlas. 4th edition. ISBN 0-683-30242-6.
 • Rogers, Anthony H (2008). Molecular Oral Microbiology Caister Academic Press ISBN 978-1-904455-24-0
 • Soames, J.V. and Southam, J.C. (1993). Oral Pathology, second edition, chapter 2 - Dental Caries.
 • Sonis, Stephen T. "Dental Secrets: Questions and Answers Reveal the Secrets to the Principles and Practice of Dentistry." 3rd edition. Hanley & Belfus, Inc., 2003. ISBN 1-56053-573-3.
 • Summit, James B., J. William Robbins, and Richard S. Schwartz. "Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach." 2nd edition. Carol Stream, Illinois, Quintessence Publishing Co, Inc, 2001. ISBN 0-86715-382-2.

Online sources

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දත්_දිරායාම&oldid=600374" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි