දත්ත විශ්ලේෂණය

විකිපීඩියා වෙතින්

දත්ත විශ්ලේෂණය (Data Analysis) යනු දත්ත පරීක්ෂණය, පිරිසිදු කිරීම, පරිණාමය සහ ආකෘති තැනීමේ ක්‍රියාවලිය වෙයි.

දත්ත විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය[සංස්කරණය]

Ta

දත්ත රැස්කිරීම[සංස්කරණය]

දත්ත සැකසීම[සංස්කරණය]

දත්ත පිරිසිදු කිරීම[සංස්කරණය]

දත්ත විග්‍රහය[සංස්කරණය]

දත්ත ආකෘති තැනීම[සංස්කරණය]

=== දත්ත පණිවුඩ හුවමාරුව Made Esandu

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දත්ත_විශ්ලේෂණය&oldid=489516" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි