තාං රාජවංශයේ අධිරාජවරුන් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙය චීනයේ තාං රාජවංශයේ (618-907) විසූ අධිරාජවරුන්ගේ ලැයිස්තුවකි.

අධිරාජවරුන් ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

ආලේඛය විහාර නාමය පෞද්ගලික නාමය රාජ්‍ය සමය යුග නාම සහ කාලසීමා
Tang gao zu.jpg Gaozu (高祖, Gāozǔ) Li Yuan (李淵 Lǐ Yuān) 18 June 618– 4 September 626
 • Wude (武德 Wǔdé) 618–626
TangTaizong.jpg Taizong (太宗, Tāizōng) Li Shimin (李世民 Lǐ Shìmín) 4 September 626– 10 July 649
 • Zhenguan (貞觀 Zhēnguān) 627–649
Gaozong of Tang.jpg Gaozong (高宗, Gāozōng)
Empress Consort Wu ruled as Regent for periods)
Li Zhi (李治 Lǐ Zhì) 15 July 649– 27 December 683
 • Yonghui (永徽 Yǒnghuī) 650–655
 • Xianqing (顯慶 Xiǎnqìng) 656–661
 • Longshuo (龍朔 Lóngshuò) 661–663
 • Linde (麟德 Líndé) 664–665
 • Qianfeng (乾封 Qíanfēng) 666–668
 • Zongzhang (總章 Zǒngzhāng) 668–670
 • Xianheng (咸亨 Xiánhēng) 670–674
 • Shangyuan (上元 Shàngyuán) 674–676
 • Yifeng (儀鳳 Yífèng) 676–679
 • Tiaolu (調露 Tiáolù) 679–680
 • Yonglong (永隆 Yǒnglóng) 680–681
 • Kaiyao (開耀 Kāiyào) 681–682
 • Yongchun (永淳 Yǒngchún) 682–683
 • Hongdao (弘道 Hóngdào) 683
Tang Zhongzong.png Zhongzong (中宗, Zhōngzōng)
(dismissed by Empress Dowager Wu)
Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) or
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
3 January 684 – 26 February 684
 • Sisheng (嗣聖 Sìshèng) 684
Tang Ruizong.png රුයිෂෝං (睿宗, Ruìzōng)
(වූ වැන්දඹු අධිරැජින විසින් අහෝසි කරන ලදී)
ලි දන් (李旦 Lǐ Dàn) 684 පෙබරවාරි 27– 690 ඔක්තෝබර් 8
 • වෙන්මිං (文明 Wénmíng) 684
 • ගුවාන්චයි (光宅 Guāngzhái) 684
 • චුයිගොං (垂拱 Chuígǒng) 685–688
 • යොංචාං (永昌 Yǒngchāng) 689
 • ෂයිචූ (載初 Zàichū) 690
චෞ රාජවංශය (ක්‍රි.ව. 690-705)
තාං රාජවංශය යළි අඛණ්ඩ වීම්
Tang Zhongzong.png Zhongzong (中宗, Zhōngzōng)
(second reign)
Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) or
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
23 February 705– 3 July 710
 • Shenlong (神龍 Shénlóng) 705–707
 • Jinglong (景龍 Jǐnglóng) 707–710
Shang (殤帝, Shāng dì)[note 1] Li Chongmao (李重茂 Lǐ Chóngmào) 8 July 710– 25 July 710
 • Tanglong (唐隆 Tánglóng) 710
Tang Ruizong.png රුයිෂෝං (睿宗, Ruìzōng)
(දෙවන රජ්‍ය සමය)
ලි දන් (李旦 Lǐ Dàn) 710 ජූලි 25 – 712 සැප්තැම්බර් 8
 • ජිංයුන් (景雲 Jǐngyún) 710–711
 • තයිජි (太極 Tàijí) 712
 • යන්හේ (延和 Yánhé) 712
Tang XianZong.jpg Xuanzong (玄宗, Xuánzōng) Li Longji (李隆基 Lǐ Lóngjī) 8 September 712– 12 August 756
 • Xiantian (先天 Xiāntiān) 712–713
 • Kaiyuan (開元 Kāiyuán) 713–741
 • Tianbao (天寶 Tiānbǎo) 742–756
TangSuzong.jpg Suzong (肅宗, Sùzōng) Li Heng (李亨 Lǐ Hēng) 12 August 756– 16 May 762
 • Zhide (至德 Zhìdé) 756–758
 • Qianyuan (乾元 Qiányuán) 758–760
 • Shangyuan (上元 Shàngyuán) 760–761
Tang Daizong.jpg Daizong (代宗, Dàizōng) Li Yu (李豫 Lǐ Yù) 18 May 762– 23 May 779
 • Baoying (寶應 Bǎoyìng) 762–763
 • Guangde (廣德 Guǎngdé) 763–764
 • Yongtai (永泰 Yǒngtài) 765–766
 • Dali (大曆 Dàlì) 766–779
Tang Dezong.jpg Dezong (德宗, Dézōng) Li Kuo (李适 Lǐ Kuò) 12 June 779– 25 February 805
 • Jianzhong (建中 Jiànzhōng) 780–783
 • Xingyuan (興元 Xīngyuán) 784
 • Zhenyuan (貞元 Zhēnyuán) 785–805
Shunzong (順宗, Shùnzōng) Li Song (李誦 Lǐ Sòng) 28 February 805– 31 August 805
 • Yongzhen (永貞 Yǒngzhēn) 805
TangXianzong.jpg Xianzong (憲宗, Xiànzōng) Li Chun (李純 Lǐ Chún) 5 September 805– 14 February 820
 • Yuanhe (元和 Yuánhé) 806–820
Muzong.jpg Muzong (穆宗, Mùzōng) Li Heng (李恆 Lǐ Héng) 20 February 820– 25 February 824
 • Changqing (長慶 Chángqìng) 821–824
Jingzong (敬宗, Jìngzōng) Li Zhan (李湛 Lǐ Zhàn) 29 February 824– 9 January 827
 • Baoli (寶曆 Bǎolì) 824–826
TangWenzongAlt.jpg Wenzong (文宗, Wénzōng) Li Ang (李昂 Lǐ Áng) 13 January 827– 10 February 840
 • Baoli (寶曆 Bǎolì) 826
 • Dahe (大和 Dàhé) or Taihe (Tàihé 太和) 827–835
 • Kaicheng (開成 Kāichéng) 836–840
Tang Wuzong.jpg Wuzong (武宗, Wǔzōng) Li Yan (李炎 Lǐ Yán) 20 February 840– 22 April 846
 • Huichang (會昌 Huìchāng) 841–846
Tangxuanzong.jpg Xuānzong (宣宗, Xuānzōng) Li Chen (李忱 Lǐ Chén) 25 April 846– 7 September 859
 • Dazhong (大中 Dàzhōng) 847–859
TangYizong.jpg Yizong (懿宗, Yìzōng) Li Cui (李漼 Lǐ Cuǐ) 13 September 859– 15 August 873
 • Dazhong (大中 Dàzhōng) 859
 • Xiantong (咸通 Xiántōng) 860–873
TangXizong.jpg Xizong (僖宗, Xīzōng) Li Xuan (李儇 Lǐ Xuān) 16 August 873– 20 April 888
 • Xiantong (咸通 Xiántōng) 873–874
 • Qianfu (乾符 Qiánfú) 874–879
 • Guangming (廣明 Guǎngmíng) 880–881
 • Zhonghe (中和 Zhōnghé) 881–885
 • Guangqi (光啟 Guāngqǐ) 885–888
 • Wende (文德 Wéndé) 888
Zhaozong.jpg Zhaozong (昭宗, Zhāozōng) Li Ye (李曄 Lǐ Yè) 20 April 888– 1 December 900 (2nd reign: 24 January 901– 22 September 904)
 • Longji (龍紀 Lóngjì) 889
 • Dashun (大順 Dàshùn) 890–891
 • Jingfu (景福 Jǐngfú) 892–893
 • Qianning (乾寧 Qiánníng) 894–898
 • Guanghua (光化 Guānghuà) 898–901
 • Tianfu (天復 Tiānfù) 901–904
 • Tianyou (天佑 Tiānyòu) 904
Ai (哀帝, Aī dì) or
Zhaoxuan (昭宣帝, Zhāoxuān dì)[note 1]
Li Zhu (李柷 Lǐ Zhù) 26 September 904– 12 May 907
 • Tianyou (天佑 Tiānyòu) 904–907

කාලරේඛාව[සංස්කරණය]

Emperor Ai of TangEmperor Zhaozong of TangLi Yu, Prince of DeEmperor Zhaozong of TangEmperor Xizong of TangEmperor Yizong of TangEmperor Xuanzong of Tang (9th century)Emperor Wuzong of TangEmperor Wenzong of TangEmperor Jingzong of TangEmperor Muzong of TangEmperor Xianzong of TangEmperor Shunzong of TangEmperor Dezong of TangEmperor Daizong of TangEmperor Suzong of TangEmperor Xuanzong of TangEmperor Ruizong of TangEmperor Shang of TangEmperor Zhongzong of Tangතාං හි රුයිෂොං අධිරාජයාEmperor Zhongzong of TangEmperor Gaozong of TangEmperor Taizong of TangEmperor Gaozu of Tang

සටහන්[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 • Cotterell, Arthur (2008). The Imperial Capitals of China: A Dynastic History of the Celestial Empire. New York, New York: Overlook Press. ISBN 978-1-4683-0605-7.