ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයන්හී අනුකල ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

ප්‍රධාන ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයන්ගේ අනුකලන සූත්‍ර[සංස්කරණය]

ශ්‍රිතය අනුකලය

♦ මෙහි යනු c අභිමත නියතයකි.