ටින්ටින් පොත්, චිත්‍රපට හා මාධ්‍ය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ටින්ටින් පොත්, චිත්‍රපට හා මාධ්‍ය

This is a list of all books, films, and media produced so far in ටින්ටින්ගේ වීර ක්‍රියා .

පොත්[සංස්කරණය]

පොත වර්ගීකරණය[සංස්කරණය]

Production අනු පිළිවෙළ[සංස්කරණය]

Publication අනු පිළිවෙළ[සංස්කරණය]

U.K. publication අනු පිළිවෙළ[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකීය (සිංහල Edition) publication order[සංස්කරණය]

http://home.planet.nl/~graaffje/singala.html


චිත්‍රපට[සංස්කරණය]

ගුවන් විදුලිය[සංස්කරණය]

Series one[සංස්කරණය]

Series two[සංස්කරණය]

Specials[සංස්කරණය]

රූපවාහිනිය[සංස්කරණය]

Stage shows[සංස්කරණය]

වීඩියෝ ක්‍රීඩා[සංස්කරණය]

Reprints and republications[සංස්කරණය]

වෙනත් පොත්[සංස්කරණය]

ටින්ටින්ගේ වීර ක්‍රියා
ප්‍රධාන චරිත · සහය චරිත · පොත් · චිත්‍රපට හා රූපවාහිනිය · Miscellany